Сурах
үе шатууд

Бага анги:

• Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан ЕБС-ийн баяжуулсан хөтөлбөр

• Төсөл суурьтай хичээлүүд

• Хүүхдийн өсөх сэтгэлгээ, хандлага буюу EQ чадваруудыг хөгжүүлэх хичээлүүд

• ШУ-ны туршилт

• Кодчилол

• Англи хэлний хөтөлбөр, олон улсын хэл соёлыг таниулах хичээлүүд

Дунд анги:

• Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан ЕБС-ийн баяжуулсан хөтөлбөр

• Төсөл суурьтай хичээл

• Хүүхдийн өсөх сэтгэлгээ, хандлага буюу EQ чадваруудыг хөгжүүлэх хичээлүүд

• Англи хэлний хөтөлбөр

• 3 дагч хэлээс сонгон суралцах: Хятад, Солонгос

Ахлах анги:

• Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан ЕБС-ийн баяжуулсан хөтөлбөр

• Байгалийн ухаан, математик зэрэг хичээлүүд ОУ-ын IB хөтөлбөрөөр Англи хэл дээр явагдана

• Төсөл суурьтай хичээл (Байгууллагуудтай хамтарсан төсөл, сайн дурын ажил)

• Гадаадын их сургуульд өргөдөл явуулах зөвлөгөө

• Менторшип хөтөлбөр

• Мэргэжилтэй танилцах хичээл (зочин, компаниудтай тур, дадлага г.м)

• Англи хэлний хөтөлбөр

• 3 дагч хэлээс сонгон суралцах: Хятад, Солонгос

• “Design thinking” хичээл

min